www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

Pro prodávající (majitele)

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Nabízíme komplexní odborné lesnické poradenské a realitní služby při realizaci prodeje vašeho lesa při dodržení zásad čestného a férového přístupu v průběhu celého obchodu. Zajištění zájemce může být uskutečněno klasickou formou přímého oslovení potencionálních zájemců, oslovení zájemců z databáze čítající cca 950 subjektů, organizací výběrového řízení na podání nabídek nejvyšší ceny, nebo prodej v otevřené soutěži prostřednickým naši elektronické aukce "Aukce pozemků"
Bohemia Brethren, s.r.o.

Prodej lesa a to zejména ve vztahu ke správnému určení jeho hodnoty je specifickou, vysoce odbornou záležitostí, která se v mnoha faktorech značně odlišuje od prodeje ostatních běžných typů nemovitostí. Les je živý organismus, jehož hodnota se v čase neustále mění. Prodejní cena lesa je určena především tržním prostředím ve vztahu k tržní hodnotě porostu, poptávce a nabídce v konkrétním čase a dané lokalitě. Pro určení odpovídající prodejní ceny je důležité odborné posouzení aktuálního stavu lesa a následné určení odpovídající tržní hodnoty lesního porostu a lesního pozemku. Tato informace je důležitá jak pro prodávajícího, tak pro investora. Výpočet tržní hodnoty vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a znalosti trhu.

Klasické realitní společnosti nabízejí zprostředkování prodeje lesů, ale nemají v této oblasti dostatečné odborné znalosti, a proto nemohou zákazníkovi poskytnout komplexní odbornou pomoc. Zákazník nikdy nemá jistotu, zdali prodá, nebo koupí les za optimální cenu. Na základě našich bohatých zkušeností, odborných schopností a znalosti trhu Vám můžeme nabídnout komplexní službu s cílem jak nejlépe zhodnotit Váš majetek.

Popis činností při realizaci zprostředkování prodeje lesa

1. Potřebné podklady

Pro urychlení zpracování nabídky prodeje je vhodné mít připraveny tyto podklady:

 • Číslo LV a název k.ú., nebo seznam parcel a název k.ú.
 • Lesní hospodářskou osnovu (LHO), nebo lesní hospodářský plán (LHP)
 • Lesní hospodářskou evidenci - (LHE) t.j. údaje o realizovaných hospodářských opatření od počátku platnosti LHO/LHP a to minimálně v rozsahu - výše realizované těžby a zalesnění, výměra nezalesněných holin
 • Porostní mapu, popř. mapu těžební.

Pokud uvedené podklady nemáte, zajistíme si je sami, stačí pouze oznámit čísla parcel a název katastrálního území.

2. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva zajišťuje serióznost průběhu zprostředkování prodeje nemovitosti, obsahuje dohodnuté podmínky, zakládá oprávnění zprostředkovatele lesní majetky nabízet, jednat se zájemci a zajišťovat prohlídky. V případě zájmu o naše služby vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování prodeje lesa na stránce "Chci prodat". Po přijetí objednávky Vás budeme obratem kontaktovat. Seznámíme Vás s podmínkami spolupráce na základě Vámi vybrané varianty zprostředkovatelské smlouvy. Obratem Vám zašleme vyplněný návrh Vámi preferované smlouvy k Vašemu vyjádření. Můžete navrhnout požadované změny v textu smlouvy. Po vzájemném odsouhlasení textu smlouvy a Vašemu závaznému slovnímu projevu vůle s uzavřením smlouvy o zprostředkování, Vám zpracujeme posudek tržní hodnoty lesa, který Vám zašleme v příloze emailu. Tento posudek Vám poslouží k optimálnímu nastavení nabídkové prodejní ceny lesa. Poté dojde k oboustrannému podpisu zprostředkovatelské smlouvy. V případě, kdy prodávající poté co obdrží posudek tržní hodnoty lesa odmítne podepsat zprostředkovatelskou smlouvu, je povinen uhradit cenu za zpracování posudku tržního ocenění.

3. Posouzení a zhodnocení aktuálního stavu lesního majetku k datu nabídky

Prvotním úkolem je zjištění skutečného stavu lesa k datu nabídky prodeje. Tato informace je velice důležitá jednak pro co nejpřesnější výpočet tržní hodnoty a také pro objektivní podání informace o aktuálním stavu lesa zájemcům. Za tímto účelem je nutné aktualizovat taxační data lesních porostů v LHO/LHP. LHO/LHP je základní dokument pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Je zpracován k určitému datu s platností na 10 let. Místním šetřením se ověří skutečně realizované těžby a zalesnění od počátku platnosti plánu. Ověří se výměra nezalesněných holin. Uvedená zjištění se promítnou do aktualizace taxačních veličin porostů, plánu výchovných, obnovních těžeb a zalesňovacích povinností v LHO/LHP. Následně se provede úprava zásob dřevní hmoty při zohlednění realizovaných těžeb a predikovaných běžných přírůstů na základě růstových tabulek k datu prodeje. Výsledkem je aktuální stav lesa k datu nabídky prodeje. Dále se ověří identifikovatelnost hranic majetku, posoudí se škody na porostech, zdravotní stav porostů, potřeby vylepšení a ochrany kultur, ochrany lesa, potřeby pěstebních opatření, zjistí se stav a existence přístupových komunikací apod. Součástí komplexního posouzení je ověření majetkoprávních vazeb souvisejících s danou nemovitostí v Katastru nemovitostí. Zejména faktické i právní vady, omezení vlastnických práv (nájemní smlouvy, věcná břemena, předkupní, zástavní právo, exekuce apod.)

4. Stanovení tržní hodnoty lesa pro účely nastavení výchozí prodejní ceny

Na základě zjištěného aktuálního stavu lesních porostů vycházejícího z aktualizované LHO/LHP bude proveden odborný výpočet tržní hodnoty výnosovou metodou s použitím metody ČSH v kombinaci s vlastním modelem a metody statistického porovnání již realizovaných prodejů obdobných lesních majetků. Takto vypočtená cena lesa odráží optimální skutečnou tržní hodnotu lesního majetku v místě a čase obvyklou a zajišťuje Vám, že les bude k prodeji nabízen za odpovídající cenu. Výsledná tržní hodnota Vám poslouží jako vodítko k správnému optimálnímu stanovení výchozí nabídkové prodejní ceny. Stanovení prodejní ceny je vždy na prodávajícím. Skutečná sjednaná kupní cena je vždy určena trhem na základě skutečné poptávky a nabídky. Výpočet tržní hodnoty lesa je proveden zdarma pouze za podmínky dodržení uzavření smlouvy o zprostředkování. Tržní ocenění musí být vypracováno před vlastním uzavřením smlouvy o zprostředkování, tak aby prodávající mohl tuto informaci použít pro stanovení požadované nabídkové prodejní ceny, která je uváděna ve zprostředkovatelské smlouvě. V případě, kdy na základě slovního příslibu zájemce bude vypracováno tržní ocenění a následně nedojde k uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje na straně zájemce, bude vypracované tržní ocenění zájemci vždy fakturováno.

5. Zpracování prodejní prezentace - Marketing - vložení do systému a zveřejnění, oslovení investorů

Zpracování profesionální nabídkové prezentace Vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, právní, ale i technické informace, fotodokumentaci, LHP, (LHO), LHE, mapové podklady, výpis z KN apod. V okamžiku obdržení podepsané smlouvy o zastoupení je Vaše nemovitost vložena na naše vlastní webové servery www.prodejlesa.cz, www.prodejpudy.cz, www.lesni-obchody.cz, www.realitinzert.cz, popř. dále exportována na další významné realitní servery. Okamžikem vložení nabídky do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími poptávkami, které máme v naši databázi a poptávkami v celé síti internet. S nabídkou prodeje seznámíme všechny naše investory a potencionální zájemce, které máme v databázi. Vzhledem k tomu, že se jako jedna z mála společností v ČR soustřeďujeme na trh s lesními majetky, mámo v naši databázi velké množství potencionálních zájemců o koupi po celé ČR. Současně bude prováděno aktivní vyhledávání a oslovení nových potencionálních zájemců, jednání se zájemci, zajištění prohlídek, vyjednávání podmínek prodeje se zájemci. O průběhu nabídky včetně zpětných vazeb od zájemců Vás budeme průběžně informovat.

6. Smlouva o rezervaci nemovitosti a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti, uzavírá s naší společností Smlouvu o rezervaci a poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti na jejímž základě klient skládá rezervační poplatek obvykle ve výši provize za zprostředkování. Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy.

7. Kupní smlouva

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího zápisem do Katastru nemovitostí. Vypracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN je v případě řešení bez advokátní úschovy kupní ceny v rámci zprostředkovatelské služby zdarma. V případě, že některá se smluvních stran požaduje advokátní, nebo notářskou úschovou kupní ceny, službu za tuto činnost hradí ta strana, která ji požaduje. Spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, která pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony související s převody nemovitostí vč. advokátní úschovy kupní ceny.

8. Předání nemovitostí, Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí

Předání nemovitosti kupujícímu se obvykle děje okamžikem zápisu vkladu do KN a zaplacením kupní ceny. Do této doby se oba účastníci převodu v KS zavazují, že nebudou nijakým způsobem nakládat s lesními porosty, které se nachází na lesním pozemku. Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních i směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Daňové přiznání je nutné předložit finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost do třech měsíců od zápisu vkladu do KN a v tomto termínu také daň zaplatit. Daň z převodu nemovitostí hradí nabyvatel. Nabyvatel je povinen také zajistit znalecký posudek. Zpracování daňového přiznání pro nabyvatele je v rámci uzavření zprostředkovatelské smlouvy zdarma.

9. V rámci uzavřené zprostředkovatelské zajišťujeme:
 • Komplexní odborné lesnické a ekonomické poradenství související s prodávaným lesním majetkem
 • Vypracování posudku tržní hodnoty lesa pro ověření, nebo stanovení odpovídající nabídkové prodejní ceny
 • Zpracování nabídkové prezentace, marketing, oslovení investorů, jednání se zájemci, zajištění venkovních prohlídek
 • Zajištění rezervace nemovitosti zájemci
 • Zpracování návrhu Kupní smlouvy
 • Zpracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
 • Poradenství v oblasti daně z příjmů

Nabízíme i zajištění služby advokátní, nebo notářské úschovy kupní ceny. Tuto službu hradí ta strana, která ji požaduje, obvykle kupující.


prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví